به گزارشافکارنیوز،هادی العامری دبیر کل سازمان بدر اعلام کرد: ما با خانواده های قربانیان اسپایکر ابراز همدردی می کنیم و دولت باید موضع شجاعانه مشابه کاری که دولت اردن کرد انجام دهد و همه کسانی که از سوی دستگاه قضایی عراق محکوم به اعدام شده اند را هر چه سریع تر اعدام کند.

وی افزود: برای مشخص شدن واقعیت و حقایق اسپایکر از هیچ تلاشی نباید دریغ شود. امیدواریم که همه کسانی که در جنایات اسپایکر، البونمر، البوفهدو الصقلاویه و ایزدی ها دخالت داشته اند به دستگاه قضایی معرفی شوند تا به سزای عمل خود برسند. اعدام کاری طبیعی در برابر جنایات آنهاست.