به گزارشافکارنیوز،سفارت انگلیس در صنعا پایتخت یمن بسته شد.

گفتنی است؛ روز گذشته نیز آمریکا سفارت خود را در صنعا به طور کامل بست و از الجزایر یا ترکیه درخواست خواهد کرد تا زمانی که سفارتش در یمن بسته است حفاظت از منافع این کشور را در یمن بر عهده بگیرند.