به گزارشافکارنیوز،حاکم الزاملی رئیس کمیسیون امنیتی و دفاعی مجلس نمایندگان عراق اعلام کرد که مدارک موثقی درباره حمایت آمریکا از گروه داعش در اختیار دارد.

الزاملی در مصاحبه ای تلویزیونی گفت: ما مدارک موثقی و متقنی در دست داریم که نشان می دهد آمریکا و متحدانش با هواپیماهای خود اسلحه و مواد غذایی برای گروه تروریستی داعش تأمین می کنند و محموله های کمکی را در چند منطقه فعالیت و تحت کنترل داعش فرومی ریزند.

وی افزود: کمیسیون امنیتی و دفاعی مجلس به عنوان نهادی نظارتی و قانونگذار برای کمک به امنیت کشور تلاش خواهد کرد و از وظایفش عدول نخواهد کرد.

الزاملی افزود: کمیسیون امنیتی و دفاعی مجلس کمیته ای را برای تهیه گزارشی درباره حمایت آمریکا و متحدانش از داعش تشکیل داده است.

رئیس کمیسیون امنیتی و دفاعی مجلس نمایندگان عراق تصریح کرد: این کمیسیون از دولت خواسته است که سازمان ملل متحد را از موضوع حمایت آمریکا و متحدانش از داعش مطلع کند.