به گزارشافکارنیوز،این مبلغ سعودی با ادعای اینکه سنگ قبر " بدعت " و " شرک " است، از همراه خود خواست سنگ قبری را از جا درآورد و خرد کند.
برخلاف انتظار این مبلغ سعودی، انتشار این ویدیو در شبکه‌‌های اجتماعی با واکنشهای تندی همراه شده است.

یکی از کاربران به نام " نصاب " نوشته است: این مبلغ احمق می گوید که این سنگ قبر چقدر کار پر هزینه‌ای بوده، و پیامبر انسانها را از هدر دادن پول نهی کرده است؛ ولی این مبلغ از دیگری می خواهد که آن را خرد کند.. درحالیکه این کار تجاوز به حقوق دیگران است.

کاربری به نام " صدفه " نیز دراینباره نوشت: قبرستانهای ما متروکه است زیرا هیچ کس نمی داند که مردگانش را کجا به خاک سپرده اند؛ به دلیل وجود چنین مبلغانی، نام مرده را از روی قبر حذف می کنند درحالیکه باید روی هر قبری نشانی وجود داشته باشد.

" بوشعیب " هم تأکید کرد: این مبلغ خودش بزرگترین منکر است و باید از روی زمین برچیده شود
فردی به نام " نوره " هم خطاب به این مبلغ خاطرنشان کرد: نظرت چیست که همه اجساد را درون حفره ای دفن کنیم تا فضای مناسبی برای ساخت تفریح گاه برای خانواده تو فراهم شود؟؟

" بسیط " هم تأکید کرد: گرفتار کسانی شده ایم که فکر می کنند خداوند فقط آنان را هدایت کرده است.

فیلم