ارتش عراق عملیات آزادسازی تکریت را از ۴ محور آغاز کرده و پس از ورود نیروهای مردمی و ارتش به چندین منطقه در این شهر جنگ شدید خیابانی هم اکنون در جریان است. بعد از اینکه ارتش عراق با پاکسازی مناطق شرقی تکریت توانست این شهر را از تمام جهات محاصره کند اکنون وارد این شهر شده است تا آن را به صورت کامل از عناصر داعش پاکسازی کند.

کد خبر: 400951