نخست وزیر انگلیس روز چهارشنبه مجبور شد که اعتراف کند با استخدام یکی از سردبیران سابق روزنامه رسوا شده نیوز آو د ورلد به عنوان مشاور رسانهای خود مرتکب اشتباه شده است. دیوید کامرون در یک جلسه مناظره در پی حضور روپرت مرداک و پسرش جیمز و ربکا بروکز مشاور مرداک در پارلمان انگلیس، گفت: وی نباید اندی کالسون را به عنوان رئیس امور ارتباطات خود منصوب میکرد. با این حال کامرون تاکید کرد که کالسون همچنان تا زمان اثبات اتهاماتش بیگناه است.

اندی کالسون که در دوران شنود تلفنی توسط روزنامه وابسته به مرداک یکی از سردبیران این روزنامه بود، هنگامیکه دیوید کامرون رهبر جناح مخالف بود بعنوان مشاور رسانهای وی منصوب شد و زمانیکه کامرون سال گذشته به نخست وزیری رسید به همراه وی به دفتر نخست وزیری رفت. به گزارش خبرگزاری آلمان، کالسون در ژانویه گذشته به دلیل مطرح شدن رسوایی شنود تلفنی مجبور به استعفا از سمت رئیس ارتباطات نخست وزیر شد. اد میلیبند رهبر حزب مخالف کارگر انگلیس کامرون را به ارتکاب یک اشتباه فاجعه بار در قضاوت متهم کرده است.