به گزارشافکارنیوز،فواد معصوم رئیس جمهوری عراق گفت: ما در حالی به استقبال نوروز می رویم که ملت ما درگیر نبرد برای آزادی مناطق اشغال شده کشور از داعش است.

وی افزود: ما از پیروزی ملت عراق و ادامه ساخت عراق بر اساس مشارکت همه طیفها اطمینان داریم.