راتکو ملادیج در بین سال های دو هزار و دو تا دو هزار و پنج مخفی شده بود. خبرگزاری رسمی صربستان، بتا اعلام کرد دادگاه تجدید نظر دستور داد متهمان بار دیگر محاکمه شوند. دادگستری صربستان دسامبر دو هزار و ده در پایان چهار سال رسیدگی به این پرونده با اعلام اینکه برخی موارد اتهامی با توجه به قوانین جدید معتبر نیست و اتهامات دیگر نیز ثابت نشده است، این متهمان را تبرئه کرد.

این افراد متهم بودند به رغم آنکه می دانستند راتکو ملادیج تحت پیگرد دادگاه بین المللی رسیدگی به جنایات یوگسلاوری سابق قرار دارد، در بین سال های دو هزار و دو تا دو هزار و پنج به مخفی شدن او کمک کرده اند. دادگاه بین المللی، راتکو ملادیج شصت و هشت ساله را که ماه مه در شمال صربستان دستگیر شد، به علت مشارکت در کشتار حدود هشت هزار فرد مسلمان در صربرنیتسا ( بوسنی ) به جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل کشی متهم شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه از بلگراد، محاکمه افراد کمک کننده به ملادیچ سپتامبر دو هزار و شش آغاز شد اما زمانی که دادگاه اعلام کرد صلاحیت رسیدگی به پرونده را ندارد، به مدت شانزده ماه متوقف شد.