به گزارشافکارنیوز، بسیاری از این مهمات و سلاح ها به دست ارتش و کمیته های مردمی یمن افتاده است.