عکس/نیروهای آمریکایی این گونه از جنگ ویتنام فراری شدند