به گزارش افکارنیوزبه نقل از الوقت - ملک سلمان پادشاه عربستان در دیدار عفیفی عبدالوهاب سفیر دولت مصر گفت: شرکت نکردن مصر در حمله زمینی به یمن، باعثخجالت ما در بین اعراب شده است و ما نتوانستیم مرحله بعد از حمله هوایی که ورود به یمن بود را انجام دهیم. السیسی در قبال کمک ها و حمایت های عربستان از او در روی کار آمدنش در مصر و در دست گرفتن قدرت سیاسی، باید نیروهای ارتش را برای مداخله نظامی به یمن اعزام می کرد.

ما به السیسی وعده تامین پول کافی و حمایت عربستان را داده ایم و او نباید نگران مسائل داخلی و راضی کردن سران ارتش، احزاب و مردم باشد، سران ارتش را که با دادن پول بیشتر می تواند همراه کند، " حزب نور " هم که با حمایت ما در مصر فعالیت می کند و موافق اقدامات ما اس، اخوان المسلمین هم که در حال احتزار است و درگیر رهایی از زندان، سایر احزاب هم که درگیر امور داخلی مصراند، مردم مصر هم که مردمی آرام، رام و مطیع شما هستند و چون قرن ها زندگی ساده و برده ای داشته اند در مقابل حکام خود مقاومت نمی کنند و با دادن قول اصلاح امورات زندگی راضی می شوند.

به السیسی بگویید او از ما وعده کمک مالی گرفته است و باید درخواست ما را تمکین کند .