الحقیقه الدولیه نوشت این بدهی نتیجه اشتباهات انباشته شده در مدیریت مالی دولت است که هر روز نیز عمیق تر می شود و به شکل کسریهای سالانه ظاهر می شود .

به گزارش پایگاه اینترنتی روزنامه الحقیقه الدولیه چاپ اردن، نتایج یک تحقیق نشان می دهد بدهی دولت بیش از دوازده میلیارد دینار است که هر یک از شهروندان اردنی از مجموع شش میلیون اردنی در حدود دو هزار دینار بدهکارند.

شمار زیادی از کارشناسان، بدهی واقعی اردن را تا سال گذشته سیزده میلیارد دینار اعلام کرده اند.

الحقیقه الدولیه نوشت این بدهی نتیجه اشتباهات انباشته شده در مدیریت مالی دولت است که هر روز نیز عمیق تر می شود و به شکل کسریهای سالانه ظاهر می شود.

جدیدترین آمارهای وزارت دارایی اردن نشان می دهد بدهیهای داخلی و خارجی این کشور اواخر آوریل گذشته در مقایسه با اواخر سال گذشته ششصد و شصت و چهار میلیون و چهارصد هزار دینار افزایش یافته است که پنج ممیز هشت دهم درصد افزایش نشان می دهد.