به گزارش افکارنیوز، " اسماعیل محمد الحکیم " این مطلب را در پژوهشی به نام " اسلام و مبارزه با سحر و جادو " در " همایش ملی اندیشه و توسعه " که توسط دانشگاه " المغتربین " خارطوم برگزار شده بود، بیان نمود.

القدس العربی به نقل از اسماعیل محمد الحکیم نوشت، آمارهای موجود حاکی است، حدود هفتاد درصد اشخاصی که به سحر و جادو اشتغال دارند، زن هستند.

الحکیم توکل به خداوند متعال، خودداری از بدبینی و ناامیدی را از مهمترین شیوه های جلوگیری از سحر و جادو دانست.

" الطاهر هارون " معاون رییس این دانشگاه گفت، وضعیت روانی باعثمی شود فرد به ساحران و جادوگران پناه ببرد که به همین استفاده از دعا به عنوان سلاح بازدارنده، تمسک به دین و عدم توجه به جادوگران بیشترین سلاح است.

" عبدالله دینج " مبلغ اسلامی با هشدار درباره گسترش پدیده جادو در کشورهای اسلامی که باعثافزایش هزینه در این زمینه و ویرانی جوامع اسلامی می شود تقویت ایمان در شیوه های تربیتی را خواستار شد و گفت، ایمان باعثعمل صالح و حفظ ساختار جامعه خواهد شد.
شرکت کنندگان در این همایش، با هشدار درباره گسترش این پدیده در میان سیاستمداران و رسانه های گروهی مانند روزنامه ها و حتی سریال ها، از رسانه های گروهی عربی آگاهی بیشتر نسبت به این مساله، تمسک به اصول و ارزشها را خواستار شده و گفتند اسلام به کار گیری عقل همراه با علم و معرفت را تاکید کرده است.