به گزارشافکارنیوز، تصویر خانواده های فلسطینی که مجبور شده اند که روزه خود را در این شرایط افطار کنند.