به گزارش افکارنیوز، دیروز شنبه چند زن که گمان می رود از عناصر بوکو حرام باشند، خودشان را در میان افرادی که از دست تروریست های افراطی به روستایی در شمال شرق نیجریه فرار می کردند، منفجر کردند.

به نوشته روسیا الیوم، " هلادو موسی " که از میدوگوری گریخته گفت که تعداد زیادی از جنگجویان بعد از ورود به روستا با نیروهای حکومتی درگیر شدند و سربازان هم به ناچار عقب نشینی کردند. در همین اثناء زنان انتحاری با انفجار خودشان باعثکشته شدن تعداد زیادی از مردم شدند.

این شاهد عینی خاطرنشان می کند که تروریست ها تا پیش از رسیدن نیروهای دولتی بیشتر، مغازه ها را غارت و نصف روستا را آتش زدند.