به گزارش افکارنیوز، " ضرار العسعوسی " دادستان کل کویت گفت: تحقیقات نشان داده است که از بین ۲۶ متهم حمله تروریستی در داخل مسجد امام صادق(ع) در شهر کویت که به طور موقت و به مدت ده روزبازداشت شده اند، چهار زن در این حمله نقش داشته اند.

به نوشته پایگاه سعودی " عاجل "، وی افزود: دادستانی کل کویت به طور مستمر به تحقیقات خود درباره حمله تروریستی اخیر ادامه می دهد و خیلی زودتر از زمان مورد انتظار، عاملان این حمله را شناسایی و تحویل عدالت خواهد داد تا به سزای عمل خود برسند.

وی افزود: از جمله متهمان این حمله، اتباع کویت، عربستان و " بدون " ها(افراد فاقد تابعیت در کویت) هستند.

دادستان کل کویت اظهار داشت که اتهامات وارده به این زنان، مخفی کردن ادلۀ موجود بر ضد متهمان است که به منزله مشارکت در جرم به حساب می آید.

"العسعوسی" همچنین گفت که برخی از متهمان در خارج از کویت هستند و درحال حاضر در کنار گروه تروریستی داعش می جنگند که شناسایی شده اند و به نزدیکان برخی از آنان در کویت، اتهاماتی وارد شده و اسامی آنان به علت اثبات مشارکت آنان در حمله تروریستی به مسجد، در زمره متهمان ثبت شده است.