گروه بین الملل -

جان کری در تازه ترین اظهارنظر درمورد مذاکرات هسته ای گفت: ما جلسه بسیار خوبی داشتیم. مثبت بود. من فکر می کنم برخی از تصمیم گیریهای واقعی را گرفته ایم.

به گزارشافکارنیوز؛ وی افزود: ما موارد سختی را داریم که باید انجام دهیم. من همچنان امیدوارم.