گروه بین الملل -

آلن ایر به نقل از مقام ارشد وزارت آمور خارجه در مورد شایعات حصول توافق نوشت: "ما هیچگاه در مورد زمانبندی این مذاکرات گمانه زنی نکرده ایم و بدون شک هم اکنون چنین کاری را شروع نخواهیم کرد ـ مخصوصا که هنوز موضوعات کلیدی باید در این مذاکرات حل بشوند."