گروه بین الملل -

ظریف از بالکن هتل کوبورگ به خبرنگاران گفت: فردا کارهایی داریم که باید انجام دهیم.

به گزارشافکارنیوز؛ وی در پاسخ به خبرنگاران که آیا فردا باز می گردید؟ با تکان دادن برگه های دردست خود گفت کارهایی هست که فردا باید آن ها را انجام دهیم.

وی گفت: تمدیدی درکار نیست. ما همیشه شیر هستیم.