به گزارشافکارخبر،زن آواره فلسطینی ساکن اردوگاه نصیرات غزه برای تأمین مخارج زندگی خود نجاری می‌کند.

سایت خبری " اولیه پرس " فلسطین در این‌باره گزارش داد، " آمال ابو رقیق " زن جنگ‌زده فلسطینی که در اثر جنایات اسرائیل، خانه خود را از دست داده است؛ با وجود داشتن یک دختر عقب مانده ذهنی به کار طاقت فرسای نجاری مشغول است.

این زن نجار فلسطینی که بیشتر وقت خود را صرف نجاری در کارگاه خود می‌کند، از سازمان‌های انسان‌دوستانه خواست تا برای بهبود کارش، به او کمک‌رسانی کنند.

در ادامه تصاویری را از این زن نجار فلسطینی مشاهده می‌کنید: