به گزارشافکارخبر،نیروهای ارتش سوریه و مجاهدان حزب الله لبنان مسجد آل البیت(ع) و خیابان العضیمه و مناطق پیرامون آن را در زبدانی از دست تروریست ها آزاد کردند و به میدان السیلان نزدیک تر شدند.

این نیروها هم زمان کنترل مناطق اطراف مسجد الرحمه در منطقه النابوع در شمال شهر را نیز به دست گرفتند که این پیشروی ها باعث سردرگمی در صفوف تروریست ها شده است.