به گزارشافکارخبر،سایت های خبری تصاویری از کتاب های درسی برای دانش آموزان ساکن در سرزمین های تحت تصرف داعش را منتشر کردند. این کتاب ها مخصوص دوره ابتدایی است و در میان آنها می توان کتاب جدیدی با عنوان " آموزش جهادی " مشاهده کرد که برای دانش آموزان پایه ابتدایی اختصاص دارد.

در تصاویر منتشر شده می توان کتاب های تاریخ، ریاضی، شیمی، زبان انگلیسی، جغرافی و آموزش جهادی را مشاهده کرد. داعش در حال حاضر مناطق وسیعی از عراق و سوریه را تحت تصرف خود دارد.

عکس / کتاب‌های درسی داعش

عکس / کتاب‌های درسی داعش

عکس / کتاب‌های درسی داعش