به گزارشافکارخبر، جهان عرب درسالهای اخیر شاهد پیوستن برخی زنان سعودی - از هیله القیصر و اروی بغدادی و ریما الجریش گرفته تا می الطلق و امنیه الراشد و ندی القحطاتی و ساجر - به گروه تروریستی القاعده و داعش بوده است و در همین خصوص خانم میرفت عبدالرحمن پژوهشگر سعودی هشدار داد که گروههای تروریست هدف راهبردی خود را جذب زنان سعودی قرار داده اند. این امر درسایه کوتاهی در راهبرد امنیتی بررسی مشارکت زنان در تروریسم و چگونگی مبارزه با آن صورت گرفته است.


این پژوهشگر زن سعودی خواستار تشدید نظارت امنیتی بر زنانی شده است که علایم و نشانه های تفکرات افراط گرایانه و تمایل به حمایت از گروههای تندرو را در بخش های دولتی رسمی یا نهادهای جامعه مدنی یا کارهای داوطلبانه دارند.


هدف از این کار جلوگیری از توانایی آنها برای تحریک با اقدام های تروریستی یا جمع آوری کمک های مالی یا تسهیل هرگونه پشتیبانی از گروههای تندرو است.


این پژوهشگر تِز کارشناسی ارشد سال جاری خود را در دانشکده عدالت جنایی بخش شریعت و حقوق دانشگاه عربی علوم امنیتی نایف مورد بحثو بررسی قرارداد و خاطرنشان کرد: غرق کردن فکری زنان باعثگسترش تندروی خشونت آمیز در بین فرزندان خانواده و جامعه پیرامون آن می شود.


این پژوهش بدنبال پاسخ به سوال ماهیت و چگونگی مشارکت زنان درمسایل تروریستی بوده و از جمله به این نتیجه رسیده است که جذب زنان در گروههای تروریستی از مهمترین راهبردهای سازمانها و گروههای تروریستی است.


خانم میرفت عبدالرحمن، پژوهشگر سعودی، با اشاره به تفاوت اقدام های کیفری درخصوص دستگیری و بازجویی پرونده های مشارکت زنان در تروریستم توصیه هایی را مطرح کرده است که بارزترین آنها، ضرورت تدوین طرح ها و راهبردهای درمانی برای مبارزه با تندروی فکری تکفیری و خشونت در نزد زنان است؛ بویژه در بخش های مختلف آموزشی و دانشگاهها و واحدهای زنان در نهادهای دولتی. زیرا غرق کردن فکری زنان در این عرصه به گسترش افراط گرایی خشن در بین اعضای خانواده و جامعه منجر می شود.

تشویق دستگاههای امنیتی ویژه در وزارت کشور و ادارات امنیتی ویژه مبارزه با تروریسم و افراط گرایی برای تشدید نظارت امنیتی بر آن دسته از زنان که نشانه های افراط گرایی فکری و تمایل به حمایت از سازمان های افراطی در بخش های دولتی یا جامعه مدنی یا کارهای داوطلبانه دارند، از دیگر این توصیه ها است تا با این کار جلوی توانایی آنها برای تحریک به اقدام های تروریستی یا جمع آوری کمک های مالی یا تسهیل هرگونه پشتیبانی از گروههای تندرو گرفته شود.