به گزارش افکارخبر، " ناصرالعمر موجه " مبلغ مشهور سعودی با صدور فتوایی جدید، تعجب و واکنش بسیاری از کاربران توییتر را برانگیخت.

" ناصر العمر موجه " در فتوایی بی شرمانه، اظهار داشت مشاهده فیلم های " مستهجن "، به شرط آنکه بیننده به دام شیطان نیفتد و دیدن این فیلم ها عادت او نشود، از لحاظ شرعی اشکال ندارد.

" الموجه " افزود: " اگر مشاهده این فیلم ها از باب کنجکاوی و مکاشفه باشد، جایز است و بر بیننده گناهی نیست. "

این مبلغ سعودی، پیش از این نیز با صدور فتواهای عجیب مانند جواز "جهاد نکاح" انتقاد بسیاری را نسبت به خود برانگیخته بود.