به گزارشافکارخبر،این جنگنده توسط ارتش و کمیته های مردمی در منطقه " بلاد الروس " در استان صنعا هدف قرار گرفت.

یک منبع محلی در منطقه " بلاد الروس " اظهار داشت، این هواپیما در کوه " اللهام " سقوط کرد.
عربستان درباره این خبر سکوت کرده است.