به گزارشافکارخبر،یکی از عناصر داعش در این فیلم از هواداران فرانسوی این گروه تروریستی که نمی توانند به سوریه سفر کنند، می خواهد که در فرانسه عملیات انجام دهند.

در ابتدای این فیلم شماری از عناصر فرانسوی داعش، گذرنامه های خود را می سوزانند.
یکی از عناصر داعش نیز در این فیلم خواستار مسموم کردن آب و غذای فرانسوی ها می شود.