ارتش مقدونیه ساخت حصار فلزی در مرز جنبوبی اش با یونان را به منظور عبور کنترل شده پناهجویان و آوارگانی که قصد عزیمت به کشورهای غرب اروپا دارند، آغاز کرد.

کد خبر: 466071