به گزارش افکارنیوز،
در این گزارش تصریح شده است رتبه دانشگاههای رژیم اشغالگر قدس طی سال های اخیر افت شدید داشته و مراکز علمی و آکادمیک این رژیم با افت شدید علمی مواجه هستند.

در حال حاضر تعداد مقالات علمی تولید شده ISI توسط صهیونیستها با رشد منفی 36 درصد مواجه می باشد.

در گزارش موسسه سیاست ملی، سیاست زدگی و فساد مدیران علمی این رژیم از مهم ترین علل افت شدید علمی می باشد.