به گزارش مهر، دیکتاتور لیبی این روزها در بدترین شرایط قرار دارد و از آن حکومت افسانه ای که وی را به "شاه شاهان آفریقا" ملقب کرده بود، خبری نیست.این روزها قذافی به منفورترین چهره در میان مردم لیبی تبدیل شده و آنان خبر دستگیری و اعدامش را از ذهن خود می گذرانند. گفته می شود قذافی با توجه به ترس و نگرانی شدیدی که از دستگیری و محاکمه اش دارد، هم اکنون به مناطق صحرایی و صعب العبور لیبی پناه برده است.سوال اصلی اینجاست که آیا قذافی نمی توانست با اتخاذ تصمیماتی درست با آغاز قیام در این کشور، از رقم خوردن این سرنوشت شوم برای خود و خانواده اش جلوگیری کند؟طمع ورزی دیکتاتور به بقا در قدرت اصلی ترین عامل در ایجاد شرایط کنونی برای وی است. قذافی از عرش حکومت به فرش ذلت نزول پیدا کرده و عکسهایش در بدترین وضعیت بر در و دیوار شهرهای لیبی آویخته می شود. تصویر فوق اخیرا در خیابانهای طرابلس دیده شده که در یکی از آنها قذافی به شمایل زن درآمده و در عکس دیگر موهای وی تراشیده شده است. در کنار نوشته ای با این مضمون وجود دارد که "فرد مورد نظر تحت تعقیب است، زنده یا مرده!"