به گزارش واحد مرکزی خبر یونس الموریتانی را دستگاه اطلاعاتی پاکستان با کمک دستگاه اطلاعاتی امریکا بازداشت کرده است.

گزارشگر العربیه با خانواده این رهبر القاعده در منطقه ای نزدیک شهر بتمیت موریتانی دیدار و گفتگو کرده است.

اعضای خانواده یونس الموریتانی گفتند سالها است که با وی تماس نداشته اند.

یونس الموریتانی سی و پنج سال دارد و مادرش می گوید از هنگامی که از موریتانی خارج شده از وی خبر نداشته است.

یونس الموریتانی در دوران حکومت طالبان در افغانستان به این کشور رفت و پس از سقوط طالبان به گروههای سلفیه پیوست.

دستگاه اطلاعاتی امریکا در بیشتر موارد سران القاعده را با استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین بمباران می کند و به قتل می رساند و یونس الموریتانی در این میان استثنا است زیرا زنده بازداشت شده است.