این فیلم از محل زندگی قذافی بدست آمده است
مشاهده کنید