به گزارش افکارنیوز،
نخستین گروه از پلیس های نگهبان مجلس امت کویت، عبارت از دو افسر و دو افسر وظیفه است و قرار است در مرحلۀ بعد، شمار دیگری از زنان پلیس به آنان ملحق شوند.

مرزوق الغانم، رئیس مجلس امت کویت، در دیدار با این زنان، از آن ها خواست که در انجام وظیفه خود کوشا، مسئولیت پذیر، منضبط و جدی باشند و همکارانشان در گارد مجلس همکاری کنند.

الغانم، حضور زنان در نگهبانی از مجلس را با توجه به احتمال نیاز به بازرسی زنان در صورت بروز هرگونه حادثه، ضروری دانست.

زنانِ نگهبان مجلس، عهده دار بازرسی بدنی زنان مجلس اعم از پرسنل و مراجعه کنندگان خواهند بود.

بر اساس مادۀ 118 قانون اساسی کویت، حفظ نظم در داخل مجلس امت، از اختیارات رئیس است و مجلس باید نگهبانان ویژه داشته باشد که از رئیس مجلس دستور می گیرد و هیچ نیروی مسلحی دیگری اجازه ورود به مجلس یا استقرار بر دروازه آن را ندارد مگر آن که این کار به دستور رئیس صورت گیرد.

وزارت کشور کویت، هفت سال است که در پرسنل خود، از زنان نیز استفاده می کند و آن ها را در بسیاری از بخش های امنیتی وابسته به وزارتخانه به عنوان پلیس به کار می گیرد، اما تاکنون سابقه نداشته که از نگهبانان زن، برای حراست از ساختمان مجلس امت که همۀ نمایندگانِ آن فقط مرد هستند، استفاده شود.