به گزارش افکارنیوز،

تمبرهای مربوط به ملکه کاخ باکینگهام در دهه های مختلف از چهره وی و برخی از افراد خانواده ساخته شده است، اولین تمبر از ملکه در سال 1952 طراحی شد.

گفتنی است؛ این تمبرها به مناسبت های مختلف از جمله سالگرد تولد ملکه الیزابت در سال های طول عمر زندگی اش ساخته شده است و تصاویری از زندگی ملکه انگلیس را در طول این سال ها را نشان می دهد.

 

تمبرهای ملکه انگلیس به روایت تصویر +33 عکس

 

 

تمبرهای ملکه انگلیس به روایت تصویر +33 عکس

 

تمبرهای ملکه انگلیس به روایت تصویر +33 عکس

 

تمبرهای ملکه انگلیس به روایت تصویر +33 عکس

 

 

تمبرهای ملکه انگلیس به روایت تصویر +33 عکس

 

 

تمبرهای ملکه انگلیس به روایت تصویر +33 عکس

 

 

 

 

تمبرهای ملکه انگلیس به روایت تصویر +33 عکس

 

 

 

 

تمبرهای ملکه انگلیس به روایت تصویر +33 عکس

 

 

 

 

تمبرهای ملکه انگلیس به روایت تصویر +33 عکس

 

 

 

 

تمبرهای ملکه انگلیس به روایت تصویر +33 عکس

 

 

 

 

تمبرهای ملکه انگلیس به روایت تصویر +33 عکس

 

 

 

 

تمبرهای ملکه انگلیس به روایت تصویر +33 عکس

 

 

 

 

تمبرهای ملکه انگلیس به روایت تصویر +33 عکس

 

 

 

 

تمبرهای ملکه انگلیس به روایت تصویر +33 عکس

 

 

 

 

تمبرهای ملکه انگلیس به روایت تصویر +33 عکس

 

 

 

 

تمبرهای ملکه انگلیس به روایت تصویر +33 عکس

 

 

 

 

تمبرهای ملکه انگلیس به روایت تصویر +33 عکس

 

 

 

 

تمبرهای ملکه انگلیس به روایت تصویر +33 عکس

 

 

 

 

تمبرهای ملکه انگلیس به روایت تصویر +33 عکس

 

 

 

 

تمبرهای ملکه انگلیس به روایت تصویر +33 عکس

 

 

 

 

 

 

تمبرهای ملکه انگلیس به روایت تصویر +33 عکس

 

 

 

 

تمبرهای ملکه انگلیس به روایت تصویر +33 عکس

 

 

 

 

 

 

تمبرهای ملکه انگلیس به روایت تصویر +33 عکس

 

 

 

 

تمبرهای ملکه انگلیس به روایت تصویر +33 عکس

 

 

 

 

تمبرهای ملکه انگلیس به روایت تصویر +33 عکس

 

 

 

 

تمبرهای ملکه انگلیس به روایت تصویر +33 عکس

 

 

 

 

تمبرهای ملکه انگلیس به روایت تصویر +33 عکس

 

 

 

 

تمبرهای ملکه انگلیس به روایت تصویر +33 عکس

 

 

 

 

تمبرهای ملکه انگلیس به روایت تصویر +33 عکس

 

 

 

 

تمبرهای ملکه انگلیس به روایت تصویر +33 عکس

 

 

 

 

تمبرهای ملکه انگلیس به روایت تصویر +33 عکس

 

 

 

 

تمبرهای ملکه انگلیس به روایت تصویر +33 عکس

 

 

 

 

تمبرهای ملکه انگلیس به روایت تصویر +33 عکس