به گزارش ایرنا، این دادگاه رشید محمد رشید وزیر تجارت و صنایع سابق مصر را که به قطر فرار کرده است به ۱۵ سال زندان و پرداخت غرامت به مبلغ یک میلیارد و ۴۱۴ میلیون پوند مصرمحکوم کرد.

دادگاه جنائی جیزه همچنین احمد عز دبیر حزب ملی منحله و عمرو عسل رییس هیات توسعه صنعتی را به ۱۰ سال زندان، پرداخت ۶۶۰ میلیون پوند و لغو مجوز تاسیس شرکت فولاد و آهن محکوم کرد.

دادستان عمومی مصر همچنین رشید محمد رشید و عمرو عسل رئیس سابق هیات توسعه صنایع را به صدور مجوز تولید آهن برای احمد عز دبیر کل سابق حزب ملی منحله متهم کرد.

تحقیقات انجام شده از سوی دادستانی مصر نشان میدهد که متهمین یاد شده با به هدر رفتن ۶۶۰ میلیون پوند داراییهای عمومی شده و با صدور مجوز تولید فولاد و آهن که بر خلاف قانون بوده سودجویی کرده است.