به گزارش ايرنا، سخنرانان اين تجمع كه از سوي برخي تشكل هاي وابسته به جوانان موسوم به گروه ۱۶ سپتامبر در ميدان شهرداري ترتيب يافته بود، دولت و مجلس را به تباني براي تعطيلي جلسات مجلس و نيز دست داشتن در فساد مالي و سياسي متهم كردند.
مبارک الوعلان نماینده مجلس در این باره گفت: فساد در کشور ادامه دارد و وضعیت همچنان به سمت بدتر شدن پیش می شود.
این نماینده مخالف دولت خواستار استعفای کابینه شیخ ناصر المحمد نخست وزیر و کناره گیری وی و نیز انحلال قانونی مجلس شد.
سخنرانان این تجمع همچنین مقابله با فساد و رشوه خواری و پیگرد متهمان رسوایی مالی اخیر در ارتباط با واریز مبالغ کلان به حساب چند نماینده مجلس را خواستار شدند.
یکی از سخنرانان این تجمع همچنین با تاکید بر اصلاح قانون اساسی اظهار داشت: انتخاب دولت از سوی مردم و تبدیل کویت به امیر نشین مشروطه خواست ملت است.
تاکید بر وحدت ملی و حکومت مردمی، دعوت به برکناری نخست وزیر و انحلاف مجلس، روی کار آمدن کابینه منتخب مردم و مبارزه با فساد مالی و اقتصادی، وجه غالب شعارهای شرکت کنندگان در این تجمع بود.
تجمع کنندگان در پایان مراسم قصد راهپیمایی تا میدان ' الصفاه ' در نزدیکی محل این تجمع را داشتند که با توجه به ممانعت از سوی نیروهای پلیس، به تجمع خود پایان دادند.