مهر نوشت:

یکی از اعضای جریان العراقیه که نامش فاش نشده در گفتگو با روزنامه الخلیج امارات اظهار داشت: " ایاد علاوی " نخست وزیر سابق عراق و " نوری المالکی " نخست وزیر فعلی عراق به زودی با هم آشتی می کنند.

وی افزود: اظهارات اخیر رد و بدل شده میان مالکی و علاوی بیانگر عدم توافق این دو نیست، بلکه هم اکنون زمینه های متعددی برای توافق میان العراقیه و ائتلاف ملی و ائتلاف کردستان وجود دارد.

این شخصیت سیاسی عراقی افزود: همگی به این مسئله وقف هستند که مصالح عراق بالاتر از مصلحت جریانها قرار دارد، ملت عراق نیز در سالهای اخیر درد و رنج بسیاری از این منازعات سیاسی کشیده است که بر جامعه اثرات منفی برجا گذاشته است.