به گزارش افکارنیوز،

" صالح بن فوزان الفوزان" در پاسخ به سوالی که آیا گفتن عبارت"رمضان کریم"، با توجه به این که کریم اسم خداوند است، جایز است؟ گفت: هیچ اصلی برای عبارت رمضان کریم وجود نداشته و جایز نیست استفاده شود.

فتوای این مفتی وهابی بیانگر آن است که عبارت "رمضان کریم" بدعت بوده و استفاده از آن جایز نیست!

این شیخ وهابی در ادامه گفت: عبارت های "رمضان مبارک، رمضان شریف و رمضان عظیم" از اوصاف رمضان می باشد که در حدیث آمده است و می توان از آن استفاده کرد.

خاطرنشان می شود که به استناد احادیث شیعه و سنی، رمضان از اسامی خداوند تبارک و تعالی است و در نگاهی واقع بینانه تفاوتی بین کریم، مبارک و عظیم نیست زیرا جملگی آنها دال بر بزرگی و عظمت پروردگاری است که این ماه راه مزین به نام خود کرده است.