به گزارش افکارنیوز،

 ‏آلمانی های افراطی و نژادپرست که از جایگزنی عکس کودکان غیر بلوند روی جلد کیندر خشمگین شدند، مردم را به پاره کردن تصاویر آنها از روی پاکت این برند در فروشگاه ها تشویق کردند.