از سوی دیگر نواف سلام رییس دوره شورای امنیت در ماه جاری نیز اظهار کرد درخواست را دریافت و در نظر دارد دوشنبه هفته جاری نسخ ای از آن را در اختیار اعضای شورای امنیت قرار دهد.
در عین حال گروه چهارگانه متشکل از آمریکا، روسیه، سازمان ملل و اتحادیه اروپا امروز بیانیه ای در ارتباط با موضوع فلسطینیان - اسراییل صادر و درخواست کرد تا راه حل مناسبی بر اساس قطعنامه های ۲۴۲،۳۳۸، ۱۳۹۷،۱۵۱۵ و ۱۸۵۰ شورای امنیت و توافقاتی که قبلا میان طرفین انجام گرفته است، حاصل شود.
گروه چهار گانه بار دیگر تعهد خود را در یافتن راه حلی جامع به درگیریهای میان اعراب - اسراییل اعلام و بر اهمیت ابتکار صلح عرب تاکید کرد.
در همان بیانیه از فلسطینیان و اسراییل درخواست شده است که هر چه سریعتر و بدون هیچگونه تاخیری مذاکرات مستقیم دو جانبه را از سر گرفته و همزمان بر چند مطلب تاکید شده است که عبارتند از طی یک ماه جلسه ای مقدماتی میان طرفین برگزار شود تا در مورد برنامه کار و طریقه مذاکرات گفتگو کنند،