به گزارش ایرنا، تظاهركنندگان موجب راه بندان در خيابان هاي منتهي به مركز شهر قاهره شدند.
معلمان معترض که بیشتر آنها به نبود عدالت اجتماعی، پایین بودن دستمزد و قراردادهای بی اعتبار اعتراض دارند، خواستار برکناری ' احمد موسی ' وزیر آموزش مصر شدند.
معلمان مدارس مصر، از نظر رده بندی در مقایسه با سایر کارمندان این کشور در زمره پایین ترین حقوق بگیران هستند.
تظاهرکنندگان که پارچه نوشته هایی مبنی بر برقراری عدالت اجتماعی در دست داشتند، فریاد می زدند ما حقوق خوب می خواهیم.
این در حالیست که وزیر آموزش مصر امروز اعلام کرد شمار معلمانی که دست به اعتصاب زندند زیاد نیست و تنها سه درصد معلمان کشور را تشکیل می دهند.
'هشام شرف' نخست وزير مصر نيز در واكنش به مطالبات معلمان مصري وعده رسيدگي به درخواست هاي آنها را داده است.