به گزارش العالم، احکام محکومیت این دانشجویان بعد از پایان دو روز بحث و بررسی یک هیئت منصفه متشکل از شش مرد و شش زدن صادر شد.

این احکام باعثخشم و ناراحتی گسترده در دانشگاه ساذرن شهر کالیفرنیا شد زیرا دانشجویان آن را برخلاف حق آزادی بیان دانستند.

این پرونده به اعتراضاتی برمی گردد که اتحادیه دانشجویان مسلمان دانشگاه ساذرن در هشم فوریه سال ۲۰۱۰ میلادی علیه سخنرانی " مایکل اورین " سفیر رژیم صهیونیستی در آمریکا برگزار کردند.

دادستانی درکیفرخواست خود آورده است که این دانشجویان شعارهای اهانت آمیزی نظیر " ننگ بر این دانشگاه که خونریزی مثل تو را دعوت کرده است " سرداده اند.

این درحالی است که قانون اساسی آمریکا حق آزادی بیان را برای آمریکایی ها تضمین کرده است.

اتهامات وارده به این دانشجویان اعتراضات شدید حامیان آزادی های مدنی و مسلمانان در دانشگاه ساذرن را برانگیخت.

این دانشجویان به اتهام توطئه و برهم زدن فضای یک گردهمایی محکوم شدند و با مجازات زندان تا یکسال همراه با زیر نظر قرار گرفتن یا انجام خدمات اجتماعی روبرو خواهند شد