فعالان اجتماعی و سیاسی در عربستان سالها برای کسب حق رأی زنان تلاش کردهاند. این تلاشها سرانجام به نتیجه رسید و پادشاه عربستان اعلام کرد که از این پس زنان میتوانند در انتخابات شورای شهر رأی دهند و در انتخابات آن نامزد شوند و نیز به عضویت مجلس شورا درآیند. ملک عبدالله خاطرنشان کرد که این تصمیم را با رایزنی با علما اتخاذ کرده است. به گزارش خبرگزاریها، اعلام خبر برخورداری زنان از حق رأی و نامزد شدن در انتخابات، در کشوری که زنان حتی بهطور رسمی حق رانندگی ندارند، تحول چشمگیری در عرصه سیاسی و اجتماعی این کشور محسوب میشود.

ملک عبدالله دیروز در سخنرانی گشایش دوره جدید مجلس شورای عربستان، گفت: از آنجا که ما از حاشیه‌نشین‌کردن زنان در جامعه، در نقش‌هایی که با شریعت سازگار است، خودداری می‌کنیم، پس از رایزنی با علمای عظام و دیگران، تصمیم گرفته‌ایم که زنان را به عضویت مجلس شورا درآوریم و این امر از دوره بعدی انتخابات آغاز می‌شود. اعضای مجلس شورای عربستان تماماً انتصابی هستند. ملک عبدالله خاطرنشان کرد: زنان خواهند توانست به‌عنوان نامزد در انتخابات شورای شهر شرکت کنند و نیز در این انتخابات رأی بدهند.

در عربستان زنان نمیتوانند بدون اجازه یک مرد خویشاوند مسافرت کنند، کار کنند یا مورد عمل جراحی قرار بگیرند. اخیراً ممنوعیت رانندگی که بیشتر حالت عرفی دارد تا رسمی، از سوی زنانی مورد چالش قرار گرفت. گروهی از زنان عربستانی در اعتراض به این موضوع در خیابانهای ریاض و برخی دیگر شهرها بهتنهایی اقدام بهرانندگی کردند. عربستان سعودی همواره نسبت به حفظ وضعیت حاکم اجتماعی و سیاسی نهفقط در این کشور بلکه در دیگر کشورهای حوزه خلیجفارس حساسیت نشان میدهد. کارشناسان معتقدند که خیزشهای مردمی در کشورهای عربی، حاکمان آلسعود را به فکر تدابیری جهت کاستن از نارضایتی مردم انداخته است که اعلام این حقوق میتواند یکی از این تدابیر باشد. این تغییرات بعد از انتخابات شوراهای شهر به اجرا در میآید.