به گزارش افکارنیوز،

به نقل از "شام تایمز" غیرممکن های ششگانه عبارتند از:

1 - غول

نسل کنونی برای پروراندن قوۀ تخیل خود از اینترنت استفاده می کند، و فیلم های ترسناک و خون آشام و آدم خوارها را مشاهده می کند؛ ولی نسل های گذشته که از این امکانات بی بهره بودند ، از زبان مادربزرگ یا پدربزرگ داستان غول را می شنیدند حیوانی که برای آنها موجودی ترسناک با چشمانی بزرگ و خون آلود ترسیم می شد و با این داستان کودکان بازیگوش ترسانده می شدند.

2 -  ققنوس

گفته می شد که ققنوس پرندۀ افسانه ای بزرگی است که دو پَر بلند روی سرش دارد و نوکی کشیده دارد .

می گویند که ققنوس حدود هزار سال عمر می کند، و هنگامی که می میرد ، آتش می گیرد و از خاکسترش ققنوس دیگری سردرمی آورد.

3 – دوست وفادار

به دست آوردن دوست وفادار آرزوی هر کسی است و هر یک از ما دوست دارد که در طول زندگی اش حداقل یک دوست واقعی و وفادار داشته باشد.

4 – خوشبختی واقعی

انسان همیشه به دنبال خوشبختی واقعی بوده است، و لذت واقعی اش را در همین خوشبختی می جوید.

5 – قناعت 

قناعت داشتن به دارایی های کنونی کار بسیار سختی است و انسان هر چقدر اندوختۀ بیشتری داشته باشد ، درپی به دست آوردن مال و منال بیشتری است . 

6 – امید جوانی

انسان می خواهد همیشه جوان باشد و جوان بماند و انسان هر چقدر پیرتر می شود، بیش از پیش آرزوی جوانی را می کند درحالیکه هر چقدر به اوج پیری نزدیک می شود، از جوانی دورتر می شود.