به گزارش افکارنیوز،

بنا بر تحقیقی که «مرکز کنترل و پیشگیری از بیماریها در آمریکا» انجام داده، نبود تعادل میان کار و زندگی شخصی، نابرابری اجتماعی و اقتصادی، درآمد پایین و نبود دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی کافی از مهمترین عوامل افزایش خودکشی ها در آمریکا هستند.

بر اساس این تحقیق، بالاترین آمار خودکشی در میان کارگرانی است که به دلیل شرایط کاری منزوی شده  یا در موقعیتهای متزلزل و پرمخاطره قرار دارند. کارگران گروههای شغلی کشاورزی، ماهیگیری، ساخت و ساز، استخراج و تعمیر و نگهداری که کمترین تعاملات اجتماعی را دارند بیشترین نرخ خودکشی را به خود اختصاص دادهاند.

بر این اساس، بالاترین نسبت خودکشی در میان افراد بین 45 تا 54 ساله و 77.2 درصد خودکشی ها در میان مردان و 22.8 درصد نیز در میان زنان بوده است.

دانشمندان از نرخ بالای خودکشی در میان کشاورزان متعجب شده اند و احتمال داده اند مواجهه طولانی مدت با آفتکش ها باعث تأثیر بر سیستم عصبی کشاورزان و کارگران مزرعه شده باشد که به بروز نشانه های افسردگی و در نهایت، خودکشی منجر شده است.