گردهمایی و مراسم ویژه منحرفان اخلاقی در صربستان که از سال ۲۰۰۱، برای اولین بار برگزار شده بود با خشم عمومی مردم صربستان و اعتراض آن ها همراه شد که این اعتراض و دخالت پلیس باعث درگیری و مجروح شدن حدود صد نفر شد.

بنابراین گزارش، در این میان که مخالفان همجنسگرایی شعارهایی در رد همجنس بازی و اعتراض به این منحرفان اخلاقی سر دادند، درگیری میان مخالفان و پلیس که در حال حفظ امنیت همجنس بازان بود روی داد.

این درگیری با پرتاب سنگ و کوکتل مولوتفو پرتاب گاز اشک آور همراه بوده و پلیس برخی از مخالفان و همچنین همجنس گرایان را دستگیر کرد.

هزاران مامور پلیس، مرکز بلگراد را محاصره کرده و سعی می کردند مانع نزدیک شدن تظاهرکنندگان(مخالفان) به محل برگزاری کارناوال و مراسم شوند.

گفتنی است، در صربستان نیز مانند بسیاری دیگر از کشورها هنوز مردمش مذهبی و مقید به مسائل اخلاقی هستند، و این انحرافات اخلاقی یک تابو محسوب می شود.