به گزارش کیهان، ديروز زماني كه رئيس جمهوري آمريكا در لس آنجلس قصد داشت سخنراني انتخاباتي خود را آغاز كند، با اعتراض يكي از حاضران، مجبور به سكوت شد و در پي آن، پليس، اين فرد را از جلسه خارج كرد. اوباما كه فكر مي كرد ديگر كسي در جمع ۸۰۰ نفري حاضر وجود ندارد كه به وي اعتراض كند، بار ديگر سخنراني خود را آغاز كرد، اما اين بار نيز سخنراني وي با اعتراض فرد ديگري، متوقف و او نيز از سخنراني منصرف شد.
اوباما قصد داشت در چارچوب مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری سال ۲۰۱۲ سخنرانی کند.
ادامه يافتن جنگ در خاورميانه و افزايش فشارهاي معيشتي بر توده هاي مردم آمريكا، محبوبيت اوباما را در اين كشور به شدت كاهش داده است.