به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاري فرانسه، اوس عبدالكريم خليل، دانشمند هستهاي سوريه امروز صبح ترور شد.

اين در حالي است كه روز سه شنبه نيز در شهر حمص، مهاجمان ناشناس "محمد علي عقيل" يك دانشمند ديگر هستهاي را كه در دانشگاه البعث فعاليت داشت، ترور كردند.