به گزارش مهر، این منبع که هویتش فاش نشده است، با اشاره به حضور رئیس شورای نظامی در خیابانهای قاهره، آن را بی ارتباط با تلاش وی برای رئیس جمهور شدن دانست.

منبع مذکور مدعی شد: طنطاوی به دنبال قدرت نیست، زیرا اگر می خواست هنگامی که حسنی مبارک به وی پیشنهاد معاون ریاست جمهوری را داد می پذیرفت.
این منبع گفت: برخی با اشاره به خیابانگردی طنطاوی با لباس شخصی این موضوع را بیان می کنند در حالی که وی به دنبال ریاست جمهوری نیست.

خاطر نشان می شود"حسین طنطاوی" رئیس شورای نظامی حاکم بر مصر به اتفاق "عصام شرف" از مزار "جمال عبدالناصر" در سالروز وفات وی دیدار کردند.