برنا، میزان انتشار کربن کشور چین سریعتر از حد انتظار و پیشبینیها درحال گسترش است.

قانون شکنی‌ها در ساختمان سازی و افزایش صنایع کربنی بعد از بحران اقتصادی ۲۰۰۸ باعثشده است که در مرحله انتشار فردی دی‌اکسید کربن، چین در ردیف کشورهای توسعه یافته قرار گیرد.

به علت توسعه اقتصادی سریع این کشور، میزان انتشار کربن برای هر نفر به سرعت به میزان مشترک کشورهای صنعتی می‌رسد.

بر اساس گزارش تلگراف، میزان انتشار کربن چینی‌ها به نسبت هر فرد بیش از فرانسه و اسپانیا است و در سال ۲۰۱۷ با پیشی گرفتن از آمریکا، بالاترین میزان انتشار کربن را بین ۲۵ کشور بزرگ جهان خواهد داشت.

این گزارش ۴۰ صفحهای از نتایج "دادههای انتشار کربن" سازمان تحقیقات جوی جهان بهدست آمده است.