به گزارش افکارنیوز،

شورای دولتی فرانسه رای به تعلیق دستورالعمل ممنوعیت پوشش بورکینی در سواحل برخی شهرها که بحث و جدل فراوانی به وجود آورده بود، داد.

موضوع پوشش بورکینی(لباس شنای زنان مسلمان) سبب انتقادهای گسترده ای به فرانسوی ها به سبب ممنوعیت آن شده بود.

شورای دولتی فرانسه که عالی ترین نهاد قضایی اداری در فرانسه محسوب می شود، تصمیم ممنوعیت پوشیدن بورکینی را به حال تعلیق درآورد.

یک نهاد حقوق بشری و جمعیت مبارزه با انزجار از اسلام پس از ممنوعیت استفاده از این پوشش اسلامی، فعالیتهایی در مراجع حقوقی فرانسه شروع کرده بودند.

بورکینی نوعی لباس طراحی شده برای شنا محسوب می شود که محجبه است و زنان مسلمان در اروپا از آن استفاده می کنند.

چند روز قبل پلیس فرانسه با یک زن مسلمان به خاطر استفاده از این پوشش برخورد کرده بود که خشم زیادی را به دنبال داشت.